Målet med veilederen er å gjøre det tydelig hvilke regler som gjelder for ombruk av byggevarer, melder Direktoratet for byggkvalitet.

De ønsker å synliggjøre hva som er mulig innenfor dagens regelverk.

Byggenæringen står for en stor andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer, byggeprosjekter og behandling av avfall fra prosjektet og bygningen, er betydelig.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er derfor viktig for å kutte i utslippene i byggesektoren.

Direktoratet for byggkvalitets veileder for salg av gamle byggevarer skal bidra til en bedre forståelse av kravene til brukte byggevarer. Veilederen er hovedsakelig laget for den som skal omsette brukte byggevarer.

En viktig presisering er at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013, om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggevarer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggevarer.

Du finner veilederen, her!