- Regjeringen har fullt trykk på å utvikle havvindnasjonen Norge. Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i årene som kommer, og havvind kan bidra med en betydelig del av denne kraften. Samtidig kan utviklingen av et hjemmemarked gi spennende muligheter for å videreutvikle norsk leverandørindustri, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding fra Regjeringen.

Til utlysningsrunden i 2025 har NVE anbefalt regjeringen å vurdere muligheten for at de allerede åpnede områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord blir utvidet med feltene Sørvest F og Vestavind F. I tillegg ønsker regjeringen å utføre en strategisk konsekvensutredning av området Vestavind B.

Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet på bakgrunn av en strategisk konsekvensutredning fra 2012. Utgangspunktet etter 2012-utredningen var at det kunne bygges ut 3000 MW i området Sørlige Nordsjø II og 1500 MW i området Utsira Nord.

Den foreslåtte utvidelsen i Sørvest F og Vestavind F endrer forutsetningene for utredningen fra 2012, og det må derfor gjennomføres en strategisk konsekvensutredning for virkningene av kapasitetsutvidelsene.

Regjeringen har også gitt NVE i oppdrag å utføre en strategisk konsekvensutredning av området Vestavind B. Dette er et område som har gode vindforhold og som har mye eksisterende infrastruktur som bidrar til kjennskap til etablerte næringer og interesser i området.

- I april presenterte NVE 20 nye mulige områder for havvindproduksjon på norsk sokkel. 14. september fikk NVE beskjed om å starte strategisk konsekvensutredning av tre av feltene som kan være aktuelle for åpning og utlysning i 2025-runden og av feltene som er aktuelle for senere runder. Havvind byr på store muligheter, og med dette tar vi den norske satsingen et viktig steg videre, sier Aasland.

De strategiske konsekvensutredningene som er knyttet til 2025-runden skal leveres til Olje- og energidepartementet innen utgangen av november 2024.

NVE har også fått i oppdrag å starte med strategiske konsekvensutredninger av de andre områdene som er aktuelle for utlysning framover mot 2040. Disse utredningene skal etter planen være ferdige innen utgangen av juni 2025.

I arbeidet med å identifisere nye områder for havvind har NVE ledet en bredt sammensatt direktoratsgruppe med følgende deltakere: Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Denne gruppen vil også bli involvert i arbeidet med de strategiske konsekvensutredningene.