Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk. Regjeringens arbeid skal støtte opp under en bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Det følger av Hurdalsplattformen at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk.

– Regjeringen har store forventninger og ambisjoner knyttet til opprettelsen av Bionova. Med Bionova får vi mulighet til å målrette innsatsen av både klimatiltak i landbruket og andre tiltak med utgangspunkt i bioøkonomien. Det er avgjørende at vi får gode innspill på hvilke utfordringer dette verktøyet skal bidra til å løse, og hvordan Bionova skal organiseres, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredning av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

Det er særskilt ønskelig med konkrete innspill knyttet til Bionovas oppgaver og organisasjonsform, herunder;

  • Hvilke kjerneoppgaver bør Bionova ha?
  • Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler?
  • Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig brukervennlighet og kostnadseffektivitet?

Innspill bes sendt til postmottak@lmd.dep.no innen 30. mars 2022 og merkes med «Innspill til utredning om Bionova».

Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Det vil i tillegg inviteres til to innspillsmøter der sentrale virkemiddelaktører og sentrale interesseorganisasjoner i næringslivet inviteres til å delta.