Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 40.

På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i det sørlige Norge over 60 prosent fra uken før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre/kWh. Dette er laveste ukespris hittil i år for det sørlige Norge, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

En kombinasjon av mye uregulerbar vannkraft og vindkraftproduksjon ga svært lave kraftpriser i siste halvdel av forrige uke. Mye nedbør og svært lav produksjon fra magasiner som kan lagre vann til vinteren, bidro til at fyllingsgraden økte markant.

Fyllingsgraden økte med 4 prosentpoeng for hele landet – og i de sørlige områdene økte magasinfyllingen med 5,4 prosentpoeng. Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, sier Nordberg.

Økt kraftproduksjon, men ikke fra magasiner som kan lagre vann til vinteren

Kraftproduksjonen gikk opp i det sørlige Norge sammenlignet med uken før, men er fortsatt svært lav for årstiden. Siden slutten av sommeren har produksjonen i det sørlige Norge vært lavere enn tilsvarende periode de siste 10 årene. Forbruket i det sørlige Norge er også lavt for årstiden.

Økt uregulert kraftproduksjon ga perioder med eksport i helgen, men for uken som helhet hadde vi nettoimport, sier Nordberg.

Nettoimporten forrige uke var lavere enn vi har sett de siste ukene. Dette har sammenheng med økt kraftproduksjon fra kraftverk som ikke kan spare på vannet.

Det er viktig å huske at ikke all nedbør kan spares. Det er mange vannkraftverk som løpende må produsere når det kommer mye nedbør på kort tid. Det er i stor grad disse vannkraftverkene som i forrige uke økte sin produksjon, sier Nordberg. 

Vannkraftproduksjon i det sørlige Norge

Kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen, var på 598 GWh i uke 40.

Mye nedbør og økt tilsig gjorde at den totale produksjonen økte, mens produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen, var på under 1 prosent av total produksjon i det sørlige Norge; noe som er svært lavt for årstiden, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi nærmer oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i det sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også fremover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.