Skrevet av Svein Marienborg. Saken var først publisert på VB Bloggen. 

Varmegjenvinning fra ventilasjon

Den vanligste måten å gjenvinne varme på, er gjennom byggets ventilasjonsanlegg. Enkelt forklart foregår det ved at varmen gjenvinnes fra den brukte lufta, og benyttes til å forvarme den friske lufta som kommer inn i bygget.

I dag skal alle nye varmegjenvinnere ha mellom 80-90 % gjenvinningsgrad. Vi har 3 typer varmegjenvinnere som normalt benyttes i forbindelse med ventilasjonsanlegg.

Foto: VB Bloggen
Foto: VB Bloggen

Roterende gjenvinnere

Roterende gjenvinnere er mest vanlig for kontor og næringsbygg. De drives av en liten elektrisk motor og en drivreim, og fungerer ved at avtrekksluften slippes lett gjennom gjenvinneren, samtidig som lamellene blir varmet opp. Siden gjenvinneren roterer, vil lamellene bli kjølt ned av kaldere tilluft. Og tilluften blir igjen varmet opp av lamellene. Du kan styre graden av gjenvinning ved å endre rotasjonshastigheten slik at du får ønsket temperatur.

Servicebehovet på denne typen veksler er forholdsvis lite, men det er spesielt to ting du skal legge merke til:

Det ene er relativt hyppige filterskift, og det andre er selve drivremmen. Ryker remmen vil den roterende veksleren stoppe uten at det nødvendigvis blir gitt noe feilsignal på automatikkanlegget. Dermed vil du bruke alt for mye energi på å varme opp den friske luften. Som du skjønner, er det derfor viktig å ha kontroll på drivremmen.

Kryssvekslere

Den andre typen gjenvinnere er kryssvekslere. De er vanlige å benytte der en ikke ønsker å få overført lukt eller partikler fra avtrekket inn i ny frisk luft, samtidig som en vil ta vare på energien i den oppvarmede, "brukte" avtrekksluften.   

Her er ikke avtrekk og tilluft i kontakt med hverandre. Avtrekksluften stryker over og varmer et register i veksleren før den sendes ut i det fri. Tilluften møter den andre siden av dette registeret og blir varmet opp før den sendes inn i et varmebatteri for ytterligere oppvarming.

Servicebehovet på disse vekslerne er ganske enkelt. Her er det også relativt hyppige filterskift som gjelder, da slike vekslere gjerne benyttes i forbindelse med avtrekk fra lokaler med produksjon eller avtrekk fra restaurantkjøkken.

Varmegjenvinning ved hjelp av væske

Den siste typen er gjenvinning ved hjelp av væske. Denne benyttes ofte der det er lite plass for aggregater og kanaler, eller der tillufts- og avtrekksaggregater er montert et stykke fra hverandre. For eksempel i to tilstøtende rom.

Her varmer avtrekksluften opp vann inne i et batteri før den blir kastet ut i det fri. Det oppvarmede vannet sendes via et enkelt rørsystem til et varmebatteri i tilluftkanalen. Dette batteriet  varmer opp luften til ønsket temperatur. Gir ikke det nok effekt, vil et ettervarmebatteri varme opp luften til ønsket temperatur.

Servicebehovet på denne typen veksler er langt mer kritisk. Rørsystemet mellom batteriene i avtrekk og tilluft er væskefylt og her vil det som regel være behov for en blanding av vann og glykol for å hindre frostsprengning. Derfor må glykolinnholdet kontrolleres jevnlig.

Anlegget må også være veldig godt utluftet slik at luft ikke hindrer vannstrømmen. I tillegg må ekspansjonssystemet kalibreres årlig. Utover dette er det vanlig filterskift og kontroll av vannmengder som gjelder.

Varmegjenvinning fra kjøleanlegg

I mange næringsbygg vil det være kjølebehov hele året. Det varme vannet kjøleanlegget avgir, sendes vanligvis via et rørsystem til tørrkjølere på tak, og dumpes her. Denne varmen kan imidlertid enkelt benyttes til å varme opp ventilasjonsluft og varmtvann, eller som varmetilskudd til varmeanlegget.

Eventuelt kan det varme vannet sendes til kollektorkurs (for eksempel borehull) i forbindelse med varmepumpe. Da varmes området rundt borehullet opp av det varme vannet slik at temperaturen på vannet opp fra borehullet blir varmere når varmepumpen starter på høsten. På den måten utnyttes all varmeenergien fullt ut, og du reduserer driftskostnadene.

Service på slike anlegg begrenser seg til kontroll av glykolinnhold, kontroll av pumper, motorventiler og vannmengder. 

Varmegjenvinning av gråvann og avløp

Denne formen for varmegjenvinning øker, også i næringsbygg. Likevel er det først og fremst bygg med stort vannbehov dette er aktuelt for, som for eksempel idrettshaller, institusjoner og sykehus. I tillegg til enkelte industriprosesser. Du kan lese mer om dette i artikkelen Varmegjenvinning fra vann i næringsbygg. Når det gjelder service, handler det om kontroll, og å rense filtre på den varme siden av veksleren.