Dette melder Energi Norge i en pressemelding.

En bredt sammensatt allianse av fornybarnæringen, olje- og gassnæringen og industribedriftene i NHO-fellesskapet anbefaler en offensiv satsing på havvind. Alliansens innspill til regjeringen ble i dag overlevert til olje- og energiminister Tina Bru.

– Utvikling av havvind på norsk sokkel vil gi betydelige muligheter for å skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter. Det dreier seg både om utvikling av leverandørindustrien og økte muligheter for produksjon av fornybar kraft, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Norge har mulighet til å ta en ledende rolle i en utvikling der vi kobler kraftsystemene til ulike land sammen med nye vindkraftverk i Nordsjøen. Da kan vi utvikle ny industri og produsere mer fornybar energi, uten å undergrave balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet.

– Et velfungerende kraftmarked er en forutsetning for langsiktig og lønnsom utvikling av havvind. Derfor må det sikres tilstrekkelig infrastruktur for å gi vindkraften markedsadgang i Europa. Prosjektene bør kunne realiseres uten at strømkunder på land blir sittende med regningen for bygging av et kraftnett i Nordsjøen, understreker Kroepelien.

Energi Norge mener følgelig at handelsinntekter fra et kraftnett i Nordsjøen i hovedsak bør gå til finansiering av dette nettet. Det bør likevel vurderes om deler av inntektene kan tilføres havvindanleggene, i tråd med forslaget i EUs havenergistrategi.

NHO-gruppens anbefalinger er først og fremst innrettet mot hvilke rammer og vilkår som bør gjelde for de to utlyste områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Mens havdypene på Utsira tilsier at det bare kan etableres flytende havvindmøller der, tilsier forholdene i Sørlige Nordsjø at det kan være aktuelt med både bunnfast og flytende. Ettersom bunnfast havvind anses som en mer moden teknologi enn flytende, har utvalget lagt til grunn at den bunnfaste vil være mest aktuell for en eksportrettet etablering i Sørlige Nordsjø II.

Anbefalingen er utarbeidet i samarbeid mellom Aker, Equinor, Statkraft, Vårgrønn, Hafslund Eco, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri. NHO har ledet arbeidet. Alle de involverte partene stiller seg bak følgende ambisjoner for havvind innen 2030:

- Utbygging av 500 MW flytende havvind som utviklingsarena på Utsira.

- Utbygging av de første eksportprosjektene fra Sørlige Nordsjø II tilknyttet Europa.

- Norsk leverandørindustri omsetter for ni milliarder euro årlig og tar en tar en global markedsandel på rundt 10 prosent

- Etablering av et hybrid HVDC-nett mellom Nordsjø-landene, hvor Norge tar en ledende rolle.

- Regjeringen bør legge frem sine havvindambisjoner i den varslede energiressursmeldingen.