Det finnes stadig flere konsesjonsfrie anlegg på tak rundt om i Norge, men større solkraftverk må ha en anleggskonsesjon, melder NVE.

– NVE har nå gitt konsesjon til det første solkraftanlegget i Norge, og det er en milepel. Omfanget av norsk solkraft er foreløpig lite, men det vokser jevnt. I årene framover forventer vi at solkraft vil bli et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet vårt, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Furuseth solkraftverk har fått konsesjon for en installert effekt på inntil 7 MWp, noe som årlig kan gi rundt 6,4 GWh ny fornybar energiproduksjon. Dette dekker det årlige strømforbruket til cirka 320 husholdninger.

Vil gi viktig kunnskap om solkraft i Norge

Fordi det ikke er bygd store solkraftverk under typisk norske forhold, er det behov for mer kunnskap om virkninger fra solkraft her til lands. 

 – Furuseth solkraftverk vil bidra med viktige erfaringer både for oss og bransjen de neste årene. I norsk sammenheng kommer det derfor til å fungere som et pilotanlegg, sier Nordberg.

For å øke kunnskapen om solkraft i Norge, har NVE satt en rekke vilkår som blant annet inkluderer fremlegging av kostnader ved utbygging og virkninger for natur og dyreliv.

Gir få miljøvirkninger

Furuseth solkraftverk skal bygges i nær tilknytning til Furuseth transformatorstasjon, i et område som består av et grustak og spredt furuskog. Solcelleanlegget skal plasseres på bakken, og området gjerdes inn. Anlegget vil beslaglegge rundt 175 mål.

Etter NVEs vurdering er miljøulempene ved tiltaket små. I tillegg skjer utbyggingen i et område med minimal ferdsel eller friluftslivsaktivitet, utover jakt i regi av grunneier. NVE har også lagt til grunn at anlegget ikke vil gi så store virkninger for naboer, og at det ikke har kommet inn vesentlige høringsinnspill mot at det gis konsesjon til solkraftverket. Stor-Elvdal kommune er også positive til tiltaket.