Dette melder Innovasjon Norge.

- Evalueringen av Bionova viser at ordningene fungerer godt og at Bionova er med på å utgjøre en viktig forskjell. Rapporten peker også på videreutviklingstiltak som vil være viktige å ta tak i for å sikre at Bionova fortsatt vil ha relevans og treffe godt på næringenes behov også i fremtiden, sier Silje Lesjø, som er leder for landbruk og konstituert direktør for Bionova i Innovasjon Norge.

Effektiv koordinering og synergieffekter

Bionova består av to ordninger som lenge har vært i Innovasjon Norges virkemidler: Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket, og bioøkonomiordningen.  

Høsten 2023 har Oxford Research gjennomført en evaluering av de to ordningene som inngår i Bionova , og hvordan disse har fungert fra 2017 frem til i dag. Evaluator har også kommet med anbefalinger for innretning av Bionova i tiden fremover for å best svare ut Bionovas mål.  

Evalueringen trekker frem at begge ordningene som danner grunnlaget for Bionova i dag fungerer godt og at det sosioøkonomiske rasjonale er på plass, samt at det er en god relasjon mellom hva som tilbys gjennom ordningene og hva Bionova ønsker å oppnå.

Det kommer frem av evalueringen at det er et godt grep å legge Bionova til Innovasjon Norge som gir muligheter for effektiv koordinering og muligheter for å dra nytte av synergier. Anbefalinger for fremtidig innretning av Bionova inkluderer å aktivt markedsføre Bionova, rette fokus mot strategisk utvikling, styrke samarbeid mellom øvrige virkemiddelaktører og etablere et system for dokumentering av klima- og miljøeffekter som oppnås gjennom Bionova.  

Last ned rapporten på nettsidene til Oxford Research 

Fylte nylig ett år

Den 1. januar 2023 ble Bionova etablert som en del av Innovasjon Norge som et verktøy for å Norges klimamål for 2030, og bli et lavutslippssamfunn i 2050. Bionova skal bidra til å kutte klimagassutslipp i landbruket, og utvikle ressurseffektive og mer sirkulære verdikjeder innenfor jord-, skog- og havbruk. 

Du kan lese mer om ordningene her: Bionova - tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak | Innovasjon Norge 

I 2024 skal Bionova følge opp følgende aktiviteter: 

  • Markedskampanje for å dekke informasjonsbehovet om hva Bionova er 
  • Styrke eksisterende dialog med øvrige virkemiddelaktører innen bioøkonomiområdet 
  • Sette kraft på nødvendig strategisk utviklingsarbeid bl.a. av Bionovas virkemidler i tett samarbeid med Bionovas rådgivende porteføljestyre  
  • Utvikle system for dokumentasjon av klima- og miljøeffekter