Dette melder Rambøll.

– Vi har blant annet gjort energikartlegginger for større virksomheter som Storebrand og Oslobygg, og det vi gjerne ser er at byggenes systemer ikke driftes optimalt. Selv om byggene kan være relativt nye, krever det også mye opplæring å håndtere disse systemene. Veldig kompliserte bygg krever kompetanse på mest mulig effektiv drift, sier energirådgiver Aleksander Heen i Rambøll. Med økende strømpriser merker også Rambøll økt interesse fra virksomheter som ønsker å se på hvordan de kan drifte bygg smartere, med lavere energiforbruk og dermed lavere kostnader.

Regjeringen kom i september med en ny pakke som har som mål å hjelpe næringslivet i en overgangsperiode. Blant annet inneholdt denne pakken en midlertidig energitilskuddsordning som både gir rom for støtte til strømregningen, men også til å investere i energitiltak. Ordningen er rettet mot foretak som driver næringsvirksomhet og gjelder fra 1. oktober til 31. desember.

Må regne med fortsatt høye strømpriser

– Virksomheter, også offentlige, ser nå et potensial for å spare energi, og vi er nå nesten 20 personer som driver med energikartlegging, også for barnehager og skoler. I tillegg har vi fått flere forespørsler fra borettslag, forteller Lucas van Laack, fagsjef for Sustainable Buildings i Rambøll. Til tross for at strømprisene den siste tiden har gått noe ned, er det en generell forventning om at prisene likevel stabiliseres på et høyere nivå enn vi har sett tradisjonelt de siste årene.

En energikartlegging Rambøll har gjort for Storebrand Eiendom på 21 ulike bygg, viser at det med relativt enkle virkemidler kan spares drøyt 13 600 000 kilowattimer årlig, altså 13,6 gigawattimer, og dermed anslagsvis en kostnadsbesparelse på mer enn 27 millioner kroner i året. Kuttet i årlig energiforbruk tilsvarer energiforbruket for 674 husholdninger bosatt i enebolig (anslår 20 000 kilowattimer per hushold per år).

Det finnes lavthengende frukter

For virksomheter som ønsker et lavere energiforbruk, er det flere enkle tiltak en kan gjøre som heller ikke trenger å være spesielt kostbare. Ved siden av å sørge for at de systemene en har driftes på en best mulig måte, er det også noen helt elementære tiltak som kan ha stor effekt.

– Mange kan spare energi på å skru av ventilasjonsanlegget når folk går fra jobb. Det samme kan en gjøre ved å sette ned temperaturen med bare én grad. Eller midt på sommeren – trenger man å sette air condition-anlegget på 22 grader? Globalt bruker kjøling like mye energi som oppvarming, og er veldig energikrevende, sier Aleksander Heen.

Bruk den energien som bygget allerede har

I flere av de energikartleggingene Rambøll har gjort for ulike virksomheter, er det foreslått tiltakspakker som kan redusere levert energi til bygget med 30 til 60 prosent, i tillegg til å løfte bygget til energikarakter A og B. Der byggene er ganske nye er en reduksjon på 50 prosent urealistisk, men tiltak for å spare rundt 30 prosent er mulig for mange, mener Heen.

– Det handler mye om å bruke den energien man allerede har i bygget, og ikke kaste den bort ubenyttet. For eksempel har alle kontorbygg egne datarom. Selv om disse ikke nødvendigvis er så store, kan en fort spare mellom 100 000 og 200 000 kilowattimer på en liten varmepumpe som kan gjenvinne varmen. Samtidig vil det sannsynligvis ha en positiv effekt på strømprisene; sparer vi mer energi vil det bidra til å dempe energiprisene, og vi alle kan forvente å betale mindre for strømmen, sier energirådgiver Aleksander Heen.

Dette er gevinsten av en energikartlegging

Gjennom en energikartlegging av bygg vil Rambøll eksempelvis foreslå tiltak som kan redusere levert energi til bygget, samt løfte byggets energikarakter. Hensikten med analysen er å belyse tiltakspakker for nå energiambisjoner satt for bygget.