Dette melder Nelfo.

Torsdag 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 som bærer særlig preg av et begrenset økonomisk handlingsrom og en anstrengt energiforsyning i Europa. Når det gjelder energikrisen, vil regjeringen videreføre avbøtende tiltak i form av strømstøtte. Det mangler imidlertid satsinger som på kort sikt kan bedre energibalansen. Foruten noe mer støtte til energieffektivisering i kommunale boliger er det ingen nye satsinger i budsjettet. Mens EU nylig trappet opp satsingen på energieffektivisering med 40 %, begrenser regjeringens kortsiktige strategi seg til å gi mer strømstøtte.

– Det løser ingen problemer hvis målet er å fremme grønn omstilling og nå klimamålene, mener Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. –Budsjettets plan om å spare 10 TWh innen 2030 er et gammelt mål fra 2016. Her bør regjeringen vise handlekraft og skjerpe ambisjonene. For å følge EUs ambisjonsnivå burde vi faktisk spart så mye som 25 TWh.

I budsjettet foreslår regjeringen å videreføre dagens støtte til energitiltak for husholdningene gjennom Enova.

– Dette er ingen satsing på energieffektivisering for folk flest. Skal vi nå klimamålene og styrke kraftbalansen, må det kraftigere lut til. Beregninger viser at vi må bruke én milliard kroner i året på tiltak som sparer strøm. Allerede betaler husholdningene inn over 400 millioner kroner i året i form av en avgift på strømregningen. Disse pengene er ment å gå til enøktiltak i norske hjem, men brukes ikke, sier Strandskog.

Han er imidlertid positiv til enøkstøtten bedriftene kan få. – Støtten til bedriftene er det viktig at kommer på plass, men den burde også vært en rettighetsbasert ordning, slik den er for husholdningene. Da slipper vi at Enova blir en byråkratisk propp som forsinker satsingen på enøktiltak i bedriftene, sier Tore Strandskog.

Nelfo er også positive til at NVE får en koordinerende rolle og ansvar for å rapportere årlig på oppnådd energieffektivisering.

– Det er viktig for å strukturere satsingen på energieffektivisering. Forhåpentligvis klarer vi å få på plass et enda mer ambisiøst og tydeligere mandat til NVE gjennom forhandlingene på Stortinget.

I budsjettet foreslås det også å øke satsingen på elektrifisering med 500 millioner gjennom Enova. Det mener Nelfo er positivt.

– Skal vi nå klimamålet for 2030 må elektrifiseringen skyte fart. Denne satsingen vil legge til rette for at vi raskere når målet om utslippsfri kystransport, tungstransport, samt fullelektriske byggeplasser, sier Strandskog.