Dette melder Entro AS. 

Selskapet har nå kommet med sine beste tips til hvordan man snur denne trenden – og sparer energi og penger på kjøpet.

En rapport fra Enova viser at det gjennomsnittlige energiforbruket i norske butikkbygg er på rundt 400 kWh/m2 per år, mens et energieffektivt butikkbygg kan klare seg med under 200 kWh/m2 per år.

Det er dermed et betydelig potensial for å redusere energiforbruket i norske butikkbygg. Det er anslått at det ved å implementere energisparingstiltak er mulig å redusere energiforbruket med inntil 50 %.

Store forskjeller i energiforbruk mellom ulike butikklokaler

Rapporter viser at det er store forskjeller i energiforbruket mellom ulike typer butikkbygg. For eksempel bruker bygninger med fritids- og sportsbutikker, byggevarehus og supermarkeder ofte mer energi enn bygg med mote- og klesbutikker.

Jo høyere energiforbruk butikken har, desto større potensial for energisparing, ifølge Entro.

Retail har ofte høyt energiforbruk på grunn av følgende faktorer:

 1. Stort innvendig volum: Butikkbygninger har ofte stor bygningsmasse som krever mye energi til oppvarming, ventilasjon og belysning.
 2. Store vindusarealer: Butikkbygninger har ofte store vindusarealer for å vise fram varene. Dette fører til høyt varmetap om vinteren og økt oppvarmingsbehov. Samtidig fører store vindusarealer til et stort kjølebehov om sommeren.
 3. Lange åpningstider: Ved lange åpningstider får man et kontinuerlig overforbruk av oppvarming, ventilasjon og belysning, selv om butikken ikke alltid er fullt utnyttet. Ved å styre forbruket etter utvalgte nøkkelparametere, kan forbruket reduseres vesentlig. Butikkbygg har også ofte høyt slitasjenivå på teknisk utstyr som klimaanlegg, belysning og kjøle- og fryseskap. Dette kan føre til hyppige utskiftninger og høye kostnader for å opprettholde energieffektiviteten.
 4. Kjøle- og frysedisker: Noen butikkbygninger har kjøle- og frysedisker som bruker mye energi. Disse krever også ventilasjon for å sikre tilstrekkelig luftgjennomstrømning.
 5. Belysning: Butikkbygninger bruker ofte mye energi på belysning, for å vise fram varene på en attraktiv måte og skape en god atmosfære i butikken. Mange eldre butikkbygninger bruker i dag energikrevende lysstoffrør. Noen lar også utebelysningen stå på gjennom natten.
 6. Manglende styringssystemer: Mange eldre butikkbygninger har begrensede eller ingen styringssystemer for oppvarming, ventilasjon og belysning. Dette kan gjøre det vanskelig å kontrollere og optimalisere energiforbruket.
 7. Mangel på bevissthet og kompetanse hos butikkansatte: Ansatte og leietakere i butikkbygg er ikke alltid bevisste på betydningen av energieffektivitet, og er dermed ikke nødvendigvis motiverte til å bidra til energisparing. De besitter ofte heller ikke den nødvendige kunnskapen om dette, eller mangler gode rutiner for energisparing.

Effektive tiltak for å redusere energiforbruket i  butikklokaler

For å møte disse utfordringene kan det være lurt å gjøre en grundig analyse av bygningens energiforbruk, identifisere potensialet for energisparing og å følge opp realiseringen av dette gjennom tiltak som reduserer energiforbruket og øker energieffektiviteten i bygningene.

Det kan også være nødvendig å gjøre oppgraderinger av teknisk utstyr, implementere styringssystemer og øke bevisstheten om energisparing blant ansatte og leietakere, ifølge Entro.

Entro leverer følgende tjenester til retail-aktører som vil redusere sitt energiforbruk:

 1. Energioppfølging og analyse: Entro tilbyr energioppfølging og analyser for å kartlegge energiforbruket i bygningen og identifisere potensielle områder for energisparing. Dette kan inkludere innsamling av data om energiforbruket, vurdering av driftstider og optimalisering av tekniske systemer. Entro overvåker energiforbruket og -utviklingen, og følger opp de driftsansvarlige ukentlig eller månedlig.
 2. Energimerking med risikoanalyse: Energimerking gir en indikasjon på hvor energieffektivt bygget er og hva som kan gjøres for å forbedre energieffektiviteten til ønsket nivå. Energitiltakene presenteres med estimerte kostnader for å gi kundene et helhetlig bilde. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt energiforbruket, og motiverer til å implementere tiltak for å redusere forbruket.
 3. Kartlegging og gjennomføring av tiltak: Entro hjelper også retail-aktører med å identifisere og implementere konkrete energisparingstiltak som vil redusere energiforbruket i bygningen. Dette kan inkludere installasjon av LED-belysning, bevegelsessensorer, energieffektive HVAC-systemer, lokal energiproduksjon, oppgradering av bygningsmasse og smarte teknologier for å optimalisere energiforbruket.
 4. Opplæring og bevisstgjøring: Entro gir opplæring til ansatte og leietakere om energisparing og energieffektivitet. Dette bidrar til å øke forståelsen for hvordan man reduserer energiforbruket, og motiverer til å gjøre endringer i arbeidsrutiner.